CalcioHumus nawóz wapniowy węglanowy.


CalcioHumus z serca natury.


Nawóz unikalny i innowacyjny produkt wytworzony z naturalnych surowców. Do jego wytwarzania używamy młodych wapieni i humusowych ekstraktów z węgla brunatnego.
Ekspresowe działanie. CalcioHumus charakteryzuje się bardzo szybkim działaniem co wynika z bardzo silnego rozdrobnienia cząstek. Większość z nich ma średnice poniżej 45 mikronów. Granulki rozpadają się pod wpływem wody w kilkadziesiąt sekund. Nawóz charakteryzuje się bardzo wysoką reaktywnością oraz zwiera magnez.

CalcioHumus wspomaga żywienie roślin.


Jest źródłem wapnia dla roślin a dzięki regulacji odczynu poprawia dostępność i pobieranie fosforu, potasu, magnezu i mikroskładników. Zwiększa efektywność nawożenia mineralnego i żyzność gleb. Dzięki kwasom humusowym ograniczone jest wymywanie składników pokarmowych. Zwiększenie pH ogranicza ryzyko zatrucia roślin glinem, manganem i metalami ciężkimi.

Zwiększa retencję wodną gleb.


Wapń dostarczony działa strukturotwórczo zwiększając pojemność wodną i ułatwiając odprowadzenie nadmiaru wody po opadach. Kwasy humusowe zwiększają retencję wodną.
Wapń i próchnica zapewniają lepszą trwałość agregatów glebowych, dzięki czemu gleba jest bardziej odporna na zaskorupienie, kompaktację i erozję.

CalcioHumus promuje powstawanie próchnicy.


Nawóz zawiera dodatek kwasów humusowych i węgla organicznego. Działając korzystnie na aktywność mikroflory glebowej nawóz wpływa na proces humifikacji czyli przekształceniu materii organicznej w związki humusowe. W wyniku humifikacji powstają kwasy huminowe i fulwowe oraz inne związki tworzące układ koloidalny wyróżniający się dużą pojemnością sorpcyjną iż dolnością do zatrzymywania gazów, wody i jonów. CalcioHumus promotor mikroflory.
Optymalne pH dla mikroorganizmów glebowych zawiera się w przedziale 6,0-7,2. Stosując CalcioHumus podnosimy pH gleby, dzięki czemu mikroorganizmy mogą się lepiej rozwijać. Poprawiając strukturę gleby promujemy rozwój mikroorganizmów tlenowych odpowiedzialnych za humifikację materii organicznej oraz wolno żyjących bakterii wiążących azot z powietrza.

Korzyści z doglebowego stosowania kwasów humusowych:


• dostarczenie naturalnego węgla stymulującego aktywność mikroorganizmów glebowych
• zwiększenie pojemności sorpcyjnej gleby
• skuteczne akumulowanie składników odżywczych i ograniczenie ich strat
• równomierne uwalnianie jonów NH4+, Ca+2, Mg+2, K+ oraz innych kationów
• zwiększenie pobierania składników pokarmowych przez rośliny
• polepszenie stosunków powietrzno-wodnych gleby
• ograniczenie negatywnego działania metali ciężkich oraz pozostałości środków ochrony roślin
• silniejszy system korzeniowy, większa ilość korzeni włośnikowych
• większa odporność na susze i zasolenie
• poprawianie zdolności przechowywania warzyw i owoców
• zasorbowany przez próchnicę wapń poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gleb
• próchnica i wapń sprzyjają tworzeniu struktury agregatowe gleby (gruzełkowatej i ziarnistej), która jest skutkiem koagulacji koloidów glebowych
• właściwa struktura jest odpowiedzialna za ilość porów glebowych, które powstają między cząstkami gleby i wewnątrz agregatów glebowych, które są wypełnione wodą i powietrzem
• właściwa struktura gwarantuje poprawę stosunków powietrzno-wodnych gleby, a tym samym zapewnia odpowiednie warunki wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego
• wapń i próchnica w glebach kwaśnych i lekkich ubogich w te składniki wpływa na sklejanie cząstek gleby w gruzełki
• próchnica wysycona jonami wapnia tworzy związki mniej rozpuszczalne w wodzie co z kolei przeciwdziała ich wypłukiwaniu do głębszych warstw gleby
• próchnica wysycona wapniem jest bardziej odporna na działanie wody, zwiększa się wodotrwałość agregatów glebowych co w glebach cięższych zapobiega ich zbrylaniu się a gleby lekkie nie twardnieją i nie zaskorupiają się
• dzięki dobrej strukturze koszty uprawy są mniejsze i glebę można lepiej doprawić przed siewem lub sadzeniem
• najlepszą przyswajalność fosforu dla roślin stwierdza się w glebach o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego (pHKCl 5,7-7,2)
• odkwaszanie gleby ogranicza porażenie roślin przez niektóre choroby, szczególnie kiłę kapusty
• wapnowanie użytków zielonych wpływa korzystnie na skład runi oraz poprawia jakość paszy
• właściwe pH gleby zapewnia dobre odżywienie roślin wapniem co ma znaczenie dla wartości przechowalniczej jabłek i innych owoców

Negatywny wpływ zakwaszenia na właściwości gleby i wzrost roślin.


- rośliny uprawiane na glebach o pH poniżej ich wymagań dają mniejsze plony o gorszej jakości
- zbyt kwaśna gleba zawiera za dużo wodoru i niektórych jonów
- nadmierne zakwaszenie gleby zmniejsza efektywność zabiegów agrotechnicznych, w tym nawożenia mineralnego i organicznego
- w miarę wzrostu zakwaszenia gleby, pobieranie składników pokarmowych przez rośliny ulega silnemu zakłóceniu, co skutkuje ich deficytem, zmniejszeniem plonów i pogorszeniem ich jakości
- w kwaśnej glebie fosfor jest uwsteczniany i przechodzi w formę niedostępną dla roślin
- w warunkach silnego zakwaszenia przy dużej zawartości jonów H+, Mn+3 i Al3+ w roztworze glebowym, kationy zasadowe są wypierane z kompleksu sorpcyjnego, a ich miejsce zajmują wodór i glin, które są silniej sorbowane
- zwiększenie zawartości kationów zasadowych w roztworze glebowym prowadzi niezwiązanych z kompleksem sorpcyjnym może prowadzić do ich wymywania i dalszego pogłębiania się zakwaszenia,
- zakwaszenie ma decydujący wpływ na udział poszczególnych kationów zasadowych w kompleksie sorpcyjnym, powinny stanowić około 80% pojemności sorpcyjnej gleby
- nadmierne obniżenie pH gleby skutkuje zmniejszeniem przepuszczalność błon komórkowych mikroorganizmów oraz obniżeniem aktywności enzymatycznej, prowadząc do zahamowania ich wzrostu,
- wysokie stężenie wolnego wodoru, glinu i manganu może być toksyczne dla roślin
- w kwaśnej glebie zmniejsza się ilość molibdenu odpowiedzialnego za przemiany azotu w roślinach co obniża efektywność nawożenia azotem
- zakwaszenie powoduje rozpad agregatów glebowych co prowadzi do spadku porowatości i zawartości powietrza w glebie
- gleba niestrukturalna jest bardziej podatna na zaskorupianie co utrudnia wschody
- niestrukturalna gleba łatwo się zbryla i jest trudna w uprawie, jest to problem gleb ciężkich i średnich
- zakwaszenie gleby powoduje zmniejszenie populacji wolno żyjących bakterii wiążących azot oraz promuje rozwój grzybów i promieniowców
- zakwaszenie gleby zakłóca proces wiązania azotu atmosferycznego przez bakterie wolno żyjące i symbiotyczne co jest wynikiem wysokiego stężenia glinu ruchomego, H+, oraz niskiego stężenia wapnia, magnezu i fosforanów
- w zbyt kwaśnej glebie ograniczona jest przeżywalność niesymbiotycznych bakterii brodawkowych
- w warunkach zbyt kwaśnego odczynu wzrasta rozpuszczalność większości składników mineralnych w tym jonów metali ciężkich, pochodzących zarówno ze źródeł naturalnych jak i antropogenicznych, czasami do poziomu toksycznego
- nadmierna obecność metali ciężkich w formach aktywnych może być problemem ekologicznym i zagrażającym jakości płodów rolnych i wód gruntowych
- rośliny uprawiane na glebach zbyt kwaśnych wykazują objawy typowe dla niedoboru fosforu, magnezu, wapnia i potasu
- do największego uwsteczniania fosforu dochodzi zarówno w glebach kwaśnych i zasadowych

Kiedy i jak stosować CalcioHumus?


Nawóz CalcioHumus możemy stosować jak klasyczne nawozy wapniowe czyli po oznaczeniu potrzeb odkwaszania gleby wykonanej w laboratorium. W standardowym podejściu analizę odczynu wykonuje się co 3-4 lata i stosuje odpowiednia dawkę wapna, która wynosi od kilkuset kg CaO/ha do kilku ton. Takie podejście wynikało dawniej z ograniczonej dostępności do specjalistycznych rozsiewaczy i nawozów wapniowej.
Nawóz CalcioHumus możemy stosować jak klasyczne nawozy wapniowe czyli po oznaczeniu potrzeb odkwaszania gleby wykonanej w laboratorium. W standardowym podejściu analizę odczynu wykonuje się co 3-4 lata i stosuje odpowiednia dawkę wapna, która wynosi od kilkuset kg CaO/ha do kilku ton. Takie podejście wynikało dawniej z ograniczonej dostępności do specjalistycznych rozsiewaczy i nawozów wapniowej.
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wybór wapna CalcioHumus, które ma formę granulowaną i może być wysiewane klasycznymi rozsiewaczami do nawozów. Z tego powodu lepszym rozwiązaniem jest profilaktyczne stosowanie wapna CalcioHumus corocznie w dawkach uzależnionych od kategorii agronomicznej gleby: gleby lekkie 300 kg/ha, gleby średnie 400 kg/ha i gleby ciężkie 500 kg/ha. Nawóz należy wymieszać z glebą podczas orki lub innych zabiegów mieszających glebę. Optymalnym rozwiązaniem jest wysiew nawozu po zbiorze zbóż przed podorywką lub orką przedzimową.
Przygotowanie podłoża do upraw ogrodniczych na bazie torfu kwaśnego 5-10 kg CalcioHumus na 1m3 na podstawie krzywej neutralizacji.
Nawóz CalcioHumus można stosować również pogłównie w uprawach wieloletnich takich jak sady, jagodniki, winnice oraz użytki zielone. Optymalnym terminem stosowania jest jesień gdy rośliny są w stanie spoczynku. Dzięki granulowanej formie nawóz można wysiewać typowymi rozsiewaczami. CalcioHumus charakteryzuje się błyskawicznym działaniem, ponieważ granula pod wpływem wilgoci rozpada się na pojedyncze kryształy w ciągu kilkudziesięciu sekund. Nawóz CalcioHumus jest zrobiony z bardzo drobno zmielonej skały wapiennej. Ponad 85% cząstek ma średnicę poniżej 45 mikronów. Dodatek kwasów humusowych powoduje błyskawiczne pęcznienie granulki i jej rozpad na pojedyncze kryształy. Te z kolei charakteryzują się wysoką reaktywnością wynoszącą ponad 88%.